Ved inngåelse av avtale om mottak av alarm, gjelder følgende vilkår:

 

Generelt – virkeområde og formål

• Vilkårene gjelder for automatiske brannalarmanlegg, tekniske alarmer eller slokkeanlegg som tilknyttes Møre og Romsdal 110-sentral Ålesund KF med direkte varsling. Avtalen gjelder for ett anlegg med én sentral.

• Vilkårene har som formål å sikre at brannalarmanleggene er i forsvarlig stand og at alarmer blir håndtert på en effektiv måte.

Abonnentens ansvar
• At brannalarmanlegget er i forsvarlig stand og at det er i samsvar med gjeldende regelverk.
• Inngå serviceavtale med godkjent firma for kontroll av brannalarmanlegget minst en gang årlig.
• Sørge for innlåsing av nøkler og adgangskort i nøkkelsafen. Dette må avtales direkte med lokalt brannvesen.
• Oppdatert orienteringsplan over bygget henger ved brannalarmsentralen.
• Nødvendig opplæring i bruk og betjening av alarmanlegget.
• Anskaffe seg overvåket alarmoverføring ut ifra krav til objekt.
• Kontakte teknisk alarmleverandør dersom de også vil ha varsling på sms og epost
• Sørge for at kontaktlisten og annen informasjon alltid er oppdatert, minst 1 gang pr år. Skjema finnes på hjemmesiden til 110-sentralen.
• Iverksette tiltak for å unngå /redusere antall unødige alarmer. Ved unødig alarm kan det lokale brannvesenet kreve at abonnenten dekker utgiftene til utrykningen. Dette er et forhold
mellom lokalt brannvesen og alarmeier.
Abonnenten betaler en årlig avgift til 110-sentralen. Avgiften kan justeres uten forvarsel i samsvar med den generelle prisutviklingen.

110-sentralens ansvar
· Alltid være klar til å motta og håndtere alarmer fra tilknyttede alarmanlegg. (24/7)

Alarmhåndtering:
– 110-sentralen kontakter først abonnent ved utløst alarm så sant ikke annet er avtalt.
Dette skal utføres om vi har kapasitet i sentralen og når vi kan forvente å få kontakt
med kontaktperson på objektet, for raskt og uten betydelig tidstap forsøke å avklare
alarmen. Der hvor dette er lite hensiktsmessig, må dette kommuniseres til 110-
sentralen. (For eksempel med alarmobjekter som har behov for assistert evakuering.)
– 110-sentralen skal varsle det lokale brannvesenet ved utløst alarm som ikke raskt kan
avklares, ved samtidige hendelser er det brannvesenet selv som må vurdere om de
kan prioritere å rykke ut eller prioritere et høyere prioriterte oppdrag.
– Ved reell hendelse vil 110-sentralen også varsle ansvarlig representant for abonnenten.
• Ha oppdatert informasjon om alarmtjenesten på sine hjemmesider.
• Ha tett samarbeid/dialog av teknisk alarmleverandør.
• Behandle abonnentens opplysninger profesjonelt og i tråd med gjeldende regelverk (GDPR
m.m.)

Endringer og oppsigelse

• Avtalen kan sies opp til teknisk alarmleverandør som er dem som setter sluttdato.
Innbetalt avgift kan ikke kreves tilbakebetalt.
• Avtalen kan overføres til annen abonnement (eier) ved å sende inn eierskifteskjema til
teknisk alarmleverandør. Det er en løpende tjeneste som leveres og man er bundet til avtalen
frem til eierskifte eller oppsigelse trer i kraft.
• 110-sentralen kan endre alarm-vilkårene med 30 dagers varsel