Ved inngåelse av avtale om mottak av alarm, gjelder følgende vilkår:

 

  1. Automatiske brannalarmanlegg eller slokkeanlegg kan tilknyttes Møre og Romsdal 110-sentral Ålesund KF med direkte varsling. Avtalen gjelder for ett anlegg med én sentral.
  2. Før tilknytning kan finne sted, skal det interne anlegget være i forsvarlig teknisk stand og godkjent av brannsjefen eller hans stedfortreder. Abonnenten skal også skriftlig gi beskjed om ansvarshavende for anlegget med minst 2 stedfortredere. Eventuelle endringer må til enhver tid skriftlig meldes til 110- sentralen.
  3. For å være sikret døgnkontinuerlig overvåkning av brannalarmanlegget plikter abonnenten å anskaffe seg overvåket alarmoverføring.
  4. Abonnenten plikter å inngå serviceavtale med godkjent firma for kontroll av brannalarmanlegget minst én gang årlig. Servicen må også omfatte kontroll av selve alarmoverføringen. Ved vedlikehold av alarmanlegget skal overføringen til 110-sentralen kobles ut inntil anlegget idriftsettes igjen.
  5. Møre og Romsdal 110-sentral Ålesund KF forplikter seg ved mottak av denne alarmen å alarmere den lokale brannberedskapen i henhold til gjeldende regelverk, og samtidig varsle ansvarlig representant for bedriften etter nærmere oppsatt aksjonsplan.
  6. For ytelser i henhold til denne avtalen betaler abonnenten en årlig avgift til Møre og Romsdal 110-sentral Ålesund KF, etter gjeldende ”Betalingsreglement for Alarmtilknytning”. Årsavgiften kan prisjusteres uten forvarsel i samsvar med den generelle prisutviklingen. Ved tilknytning betaler man for resterende hele kvartaler i inneværende år. Årsavgiften forfaller til betaling pr. 30.06 i driftsåret. Ved overgang til annen alarmoverføring vil det bli krevd endringsgebyr.
  7. Ved unødig alarm på grunn av uforsiktighet eller lignende kan det lokale brannvesen kreve at utgiftene i forbindelse med utrykningen blir refundert. For enkelte kommuner gjelder egne retningslinjer. Disse retningslinjene er beskrevet på vår nettside. Ved gjentatte feilmeldinger har Møre og Romsdal 110- sentral Ålesund KF rett til å koble fra anlegget til feilen er rettet og anlegget er brakt i forsvarlig stand.
  8. Denne avtalen kan sies opp skriftlig av en av partene uten forvarsel. Innbetalt årsavgift kan ikke kreves tilbakebetalt.