Over 3 300 unødige brannalarmer i Ålesund, Sula og Giske

Ålesund brannvesen har rykket ut til 3 356 unødige brannalarmer i løpet av de siste fem årene. Brannvesenet roper varsko om at feilaktige automatiske alarmer går ut over beredskapen, og vil ha bygningseiere med på et krafttak for å redusere antallet.

Over 3 300 unødige brannalarmer i Ålesund, Sula og Giske

Brannvesenet har nå startet et toårig prosjekt, der hovedfokus er å få ned det store antallet unødige alarmer. I gjennomsnitt er det nesten to unødvendige utrykninger hver dag i forbindelse med automatiske brannalarmer i Ålesund, Sula og Giske. Rundt 85 prosent av utrykningene er i Ålesund, 10 prosent i Sula og 5 prosent i Giske.

SVEKKER BRANNBEREDSKAPEN

– Unødige alarmer svekker beredskapen. Verdifull tid kan gå tapt om brannvesenet er på utrykning til et sted der det ikke brenner, og det samtidig oppstår en kritisk hendelse et helt annet sted. Unødige alarmer stjeler dessuten tid som er avsatt til øvelser og vedlikehold. Utrykningene medfører også en risiko i seg selv, da store brannbiler må ta seg raskt fram i trafikken, sier prosjektleder Arnold Rørstad i forebyggende avdeling.

MISTER RESPEKTEN FOR BRANNALARMEN

Han advarer om at unødige alarmer også bidrar til at folk ikke lenger respekterer brannalarmen.

– Gjentatte feilalarmer får mange til å avvente med å forlate bygningen til de ser hva andre gjør. Dette forsinker evakueringen, og kan i verste fall utgjøre en fare for liv og helse, sier Rørstad.

MANGE GJENGANGERE

Halvparten av bygningene med unødige alarmer har gitt brannvesenet tre eller flere unødvendige utrykninger. Pleie- og omsorgsinstitusjoner, handelslokaler og studentboliger er de som går mest igjen.

Fra og med tredje utrykning til en unødig alarm på samme adresse, faktureres bygningseieren for et gebyr som tilsvarer brannvesenets kostnader i forbindelse med utrykningen.

ENKLE TILTAK

– Her er det penger å spare for bygningseierne, for det er nokså enkle tiltak som skal til. De fleste unødige alarmer skyldes nemlig brukerfeil, eller at detektorer er av feil type eller har lite hensiktsmessig plassering, påpeker Rørstad.

Han lister opp de mest typiske feilkildene:

 • Os fra komfyr/stekeovn i forbindelse med matlaging, eller damp fra dusj
 • Bygningsarbeid som utvikler røyk eller damp, eller renhold som virvler opp støv
 • Brannøvelser eller arbeid på alarmanlegget uten at alarmsoner kobles ut, eller uten at 110-sentralen er varslet på forhånd
 • Manuelle meldere som er utløst ved uhell
 • Bruk av røykmaskin i forbindelse med arrangementer
 • Feilplasserte detektorer eller valg av feil detektortyper, eller teknisk svikt i brannalarmanlegget

FÅR BREV

I nærmeste framtid vil alle som eier bygg der det er registrert flere unødige alarmer, få et brev fra Ålesund brannvesen. Her gjør brannvesenet bygningseierne oppmerksom på feilkildene og hva de bør gjøre for å forhindre flere unødige alarmer.

– Mye er gjort med et godt systematisk brannvernarbeid, årlig kontroll og vedlikehold av automatiske brannalarmanlegg, samt jevnlig opplæring av brukerne i bygget. Det er også viktig at både de som bestiller et nytt bygg, de som tegner og prosjekterer, de som leverer og de som monterer, har ekstra fokus på å få gode anlegg tilpasset brukergruppa, sier Rørstad.

Ålesund brannvesen har satt som mål at antall unødige alarmer skal ned med 20 prosent innen utgangen av 2022.

Det er i felles interesse å få ned tallet på unødige alarmer. Det gir bedre sikkerhet for alle, og bygningseierne unngår både gebyr og frustrasjon som følge av å utløse unødvendige utrykninger, avslutter Rørstad.

 

BAKGRUNN

HVA ER EN UNØDIG ALARM

En unødig alarm er en automatisk alarm som er utløst uten at det er en reell brann under utvikling.

HVORFOR VIL VI UNNGÅ UNØDIGE ALARMER?

Unødige alarmer fører til redusert brannberedskap. Verdifull tid går tapt om brannvesenet er på utrykning til et sted der det ikke brenner, og det samtidig oppstår en reell hendelse et helt annet sted. Unødige alarmer stjeler også tid som er avsatt til øvelser og vedlikehold.

 • Unødige alarmer bidrar til at folk ikke respekterer brannalarmen. Gjentatte feilalarmer får mange til å avvente med å forlate bygningen til de ser hva andre gjør. Dette forsinker evakueringen, og kan i verste fall utgjøre en fare for liv og helse.
 • Unødige alarmer kan gi bedrifter stopp i produksjonen, tapte inntekter og forstyrrelser i arbeidet. I barnehager, skoler og behandlingsinstitusjoner kan unødige alarmer skape engstelse blant barn, elever, pasienter og beboere.
 • Utrykningskjøring innebærer i seg selv en risiko som kan føre til farlige situasjoner i trafikken.

HVORDAN OPPSTÅR UNØDIGE ALARMER?

Det er mange grunner til at brannalarmanlegg utløses automatisk uten at det er reell fare for brann. Brukerfeil, feildimensjonering og tekniske feil er mest typisk:

 • Os fra komfyr/stekeovn i forbindelse med matlaging
 • Damp fra dusj og lignende
 • Bygningsarbeid/varmt arbeid som utvikler røyk eller damp
 • Renhold eller bygningsarbeid som medfører oppvirvling av støv (f.eks. feiemaskin)
 • Arbeid på alarmanlegget uten at alarmsoner kobles ut og/eller uten at 110-sentralen er varslet på forhånd
 • Brannøvelser som ikke er meldt inn til 110-sentralen
 • Manuelle meldere som er utløst uten at det er brann
 • Bruk av røykmaskin i forbindelse med arrangementer
 • Kjemi- eller fysikkforsøk som utvikler røyk eller damp
 • Feilplasserte detektorer eller valg av feil detektortyper
 • Teknisk svikt i brannalarmanlegget

HVA SKJER VED GJENTATTE UNØDIGE BRANNALARMER?

Fra og med tredjegangs utrykning ved unødig alarm på samme adresse, ilegger vi anleggets eier et gebyr. Dette er for tiden satt til kr 4740,- + mva. per utrykning. Gebyret gjenspeiler brannvesenets kostnader i forbindelse med utrykningen.

KAN EN UTRYKNING AVBRYTES VED UNØDIG ALARM?

Ja, du kan avbryte en utrykning ved å ringe umiddelbart til 110 på telefon 70 11 99 99, men hvis utrykning allerede er igangsatt, kan den likevel utløse gebyr. En utrykning regnes som igangsatt i det brannbilene kjører av gårde. Normalt bruker 110-sentralen cirka 1 minutt på å utalarmere mannskapene.

HVA BØR DERE GJØRE?

Et godt systematisk brannvernarbeid vil redusere risikoen for både brann og unødige alarmer. Her står krav beskrevet i internkontrollforskriften og forskrift om brannforebygging sentralt. Blant konkrete tiltak for å redusere antall unødige alarmer, anbefaler vi følgende:

 • Gjennomfør en risikokartlegging der dere vurderer mulige årsaker til unødige alarmer hos dere. Følg opp med tiltak for å hindre at noe av det skjer.
 • Sørg for jevnlig ettersyn og vedlikehold på alarmanlegg og detektorer. Inngå en avtale med et kyndig firma om kontroll og service minimum én gang årlig. Følg opp eventuelle avvik omgående.
 • Skift ut detektorer som utløser for lett med bedre detektortyper. Vurder flytting av detektorer fra spesielt utsatte områder eller justering av detektorers følsomhet innenfor lovlige krav. Dette må utføres av kyndig personell.
 • Sørg for god opplæring av nøkkelpersonell hos brukerne av bygget. Forklar hvordan brannalarmanlegget fungerer, hvilke rutiner som gjelder for å unngå unødig alarm, og hva man skal gjøre hvis alarmen likevel går unødig.
 • Pass på at personell som driver med vedlikehold, arbeid i bygget, rengjøring og lignende også får god opplæring.
 • Lag rutiner for oppfølging av unødige alarmer. Sørg for at hendelser registreres i virksomhetens internkontrollsystem, og følg opp med tiltak for å unngå tilsvarende hendelser.
 • Pass på at det er velfungerende avtrekk fra kjøkkenvifter.
 • Finn løsninger for å hindre at manuelle brannmeldere trykkes inn unødig, eksempelvis ved å sette på beskyttelsesdeksel.
 • Pass på at dere har gode rutiner for utkobling av alarmanlegget, soner eller enkeltdetektorer ved arbeid i bygget, bruk av røykmaskin og andre aktiviteter som medfører røyk, damp eller støv.
 • Etabler rutiner for å melde fra til 110-sentralen på forhånd dersom det skal utføres arbeid på alarmanlegget, gjennomføres brannøvelse eller lignende.

ER DET NOE DU LURER PÅ?

Har du spørsmål om funksjonen til ditt brannalarmanlegg, kontakt din leverandør, montør eller de du har serviceavtale med. Har du spørsmål om brannvesenets håndtering av unødige alarmer, råd for å unngå unødige alarmer eller vårt prosjekt for å få ned antall unødige alarmer, ta gjerne kontakt med Ålesund brannvesen KF.